ഹൌ ‘ബിങ്ങ’ ലീ ബെകാമേ ദി ഫേസ് ഓഫ് ‘Venky’സ’ ചിക്കന്‍

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

മാറിന്റെ ദി ചിക്കന്‍ ഇന്‍ എ വെസ്സേല്‍ വിത്ത്‌ ഗിങ്ങേര്‍ ഗാര്‍ലിക് പേസ്റ്റ് ചിലി പൌഡര്‍ ടര്മെരിക്, സാള്‍ട്ട് & കളര്‍ മിക്സ്‌ വെല്‍ & കീപ്‌ അസിടെ ഫോര്‍ ഹാഫ് ആന്‍ ഹൌര്‍..

ടേക്ക് എ ചിപ്പ (ഏര്തെന്‍ വെസ്സേല്‍), ഹീറ്റ് ഘീ ഇന്‍ ഇറ്റ്‌ & ആഡ് ദി മരിനറെദ് ചിക്കന്‍ മിക്സ്‌ & കവര്‍ വിത്ത്‌ എ ലിഡ് ഫോര്‍ ൧൫ മിനുറെസ് ഓണ്‍ സ്ലോ ഫയര്‍, ദി കവര്‍ ഷുഡ്‌ ബി അനോതെര്‍ ഏര്തെന്‍ ശല്ലോ വെസ്സേല്‍ രേമോവേ ദി കവര്‍ മിക്സ്‌ & കുക്ക് ഫോര്‍ അനോതെര്‍ ഈസ്‌ മിനുറെസ് ടില്‍ ഇറ്റ്‌ ഈസ്‌ കോകെദ് വെല്‍ & ഘീ ലീവേസ് സിടെസ്. രേമോവേ ഫ്രം ഫയര്‍. ഗര്നിഷ് വിത്ത്‌ കരിഅന്ടെര്‍ ലീവേസ് & സര്‍വേ ഹോട വിത്ത്‌ രോടി.

Most Popular Recipes

നാടന് കോഴി കറി (Title)

ഞങ്ങളുടെ മോന്‍ എപ്പോഴും ചോദിക്കും “അമ്മേ റെഡ് ചിക്കി കറി ആണോ ഒഗാതുന്നത് (ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് അവന്‍ അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്. )”

‍ചേരുവകള്

കോഴിയിറച്ചി                           -    1 kg

+more
How to Cook Almond Chicken
Almond Chicken
ഹൌ ‘ബിങ്ങ’ ലീ ബെകാമേ ദി ഫേസ് ഓഫ് ‘Venky’സ’ ചിക്കന്‍

മാറിന്റെ ദി ചിക്കന്‍ ഇന്‍ എ വെസ്സേല്‍ വിത്ത്‌ ഗിങ്ങേര്‍ ഗാര്‍ലിക് പേസ്റ്റ് ചിലി പൌഡര്‍ ടര്മെരിക്, സാള്‍ട്ട് & കളര്‍ മിക്സ്‌ വെല്‍ & കീപ്‌

+more
maharaj
MAHARAJ (VENCOBB CHICKEN)

Ingredients: Boneless chicken —1 Kg. Curd -100 gms. Ginger garlic paste —4 spoon Red Chilli Powder —4 tsp Garam Masala

+more
appolo chicken
CHICKEN APOLLO

Ingredients: Chicken – 500 gms. Green Chillies – 8 Red mirchi – 6 Capslcurn – 100 grns. Red Mirchi Powder-

+more