എബൌട്ട്‌ VH ഗ്രൂപ്പ്‌

 

Venkateshwara Hatcheries Private Limited

Company Profile

Established three decades back, VH group is recognized as one of the most integrated and progressive poultry conglomerates in the world today. It is empowered with a vision to excel on a global scale. Our mission is to provide world class products and services to our esteemed customers and excel to achieve it at competitive rates.

Being the market leader in India, VH group is actively involved in shaping the Indian poultry industry. Our intimate understanding of the ever changing and demanding poultry industry gives us an edge in identifying need of the industry in preventive vaccines, health products and most importantly biosecurity products & services. On understanding the varied climatic conditions in India, market scenario and disease Challenges; we have always strived hard in finding right solutions to issues, your support has helped us to be the Leader in all aspects of the business.

This poultry handbook is an attempt to provide information on important aspect of poultry business and an insight into our complete range of Animal Health Products, biosecurity Products and services and Feed Additives & supplements. The foundation of the VH Group as well as that of modern Indian poultry industry was laid in 1971, when padmashree Dr.B.V.Rao gave shape to his vision by setting up venkateshwara Hatcheries Pvt. Ltd. – the flagship company of the VH Group.

His pioneering spirit, foresight, and confidence transformed poultry from a backyard activity into VHGroup is a Rs. 5,000 crore conglomerate, the largest fully integrated poultry group in Asia and offerstotal support for poultry development under one roof.

 

Most Popular Recipes

നാടന് കോഴി കറി (Title)

ഞങ്ങളുടെ മോന്‍ എപ്പോഴും ചോദിക്കും “അമ്മേ റെഡ് ചിക്കി കറി ആണോ ഒഗാതുന്നത് (ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് അവന്‍ അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്. )”

‍ചേരുവകള്

കോഴിയിറച്ചി                           -    1 kg

+more
ഹൌ ‘ബിങ്ങ’ ലീ ബെകാമേ ദി ഫേസ് ഓഫ് ‘Venky’സ’ ചിക്കന്‍

മാറിന്റെ ദി ചിക്കന്‍ ഇന്‍ എ വെസ്സേല്‍ വിത്ത്‌ ഗിങ്ങേര്‍ ഗാര്‍ലിക് പേസ്റ്റ് ചിലി പൌഡര്‍ ടര്മെരിക്, സാള്‍ട്ട് & കളര്‍ മിക്സ്‌ വെല്‍ & കീപ്‌

+more
maharaj
MAHARAJ (VENCOBB CHICKEN)

Ingredients: Boneless chicken —1 Kg. Curd -100 gms. Ginger garlic paste —4 spoon Red Chilli Powder —4 tsp Garam Masala

+more
chicken pakora
CHICKEN PAKODA

Ingredients: Chicken – 1 kg. Garam Masala – 4 spoons Mirchi Powder – 4 spoons Maida 2 spoon Ginger Garlic

+more
download
ചിക്കന്‍ പകൊട

ഈന്ഗ്രെദിഎന്ട്സ:

ചിക്കന്‍ വിത്തൌട്ട് സ്കിന്‍ — 1 ക്ഗ്. ഘീ — 200 ഗംസ് ഗിങ്ങേര്‍ ഗാര്‍ലിക് പേസ്റ്റ് — 1 ടാബ്ലെസ്പൂന്‍ റെഡ് ചില്ലി പൌഡര്‍

+more